Překlad "jednat na základě pokynů" na thajštině:


Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

Sandy, musíš mi slíbit... že budes jednat na základě toho co ti řekneme.
แซนด ค ณต องส ญญานะ ว าค ณจะต องทำ ตามท เราบอก
Na základě losu,
ตามลำด บท จ บฉลากได ...
Umíme jednat.
เราม พล งในการปฎ บ ต
Například udělat několik po sobě jdoucích pokynů.
ต วอย างเช น ป ญหาในการเข าใจ คำส งท ซ บซ อน
Současné přibližné hledání na základě náčrtu
การค นหาแบบฉลาดป จจ บ นโดยใช ภาพร าง
Současné přibližné hledání na základě náčrtu
การค นหาแบบฉลาดป จจ บ นโดยใช ร ปภาพ
Vytvoření spojení, spojení na základě respektu.
ม นสร างความผ กพ น สร างความเคารพซ งก นและก น
Co dostaneme na základě těchto údajů?
เราจะทำอย างไรจากข อม ลน ตรงน
Na základě pravomoci, kterou mi přidělil...
ด วยอำนาจท มอบให ผม...
Musíte jednat soucitně.
ทำอย างม ความกร ณา
musíš jednat ty.
น นแหละ ท านค อยออกโรง
Musíme jednat okamžitě!
พวกเราต องลงม อเด ยวน
Tohle víme na základě objednávek na tyhle přístroje.
และเราร ส งน ได จากเคร องม อท กำล งจะถ กต ดต ง
Uspávání bylo potlačeno na základě požadavku aplikaceName
หย ดช วคราวเพราะโปรแกรมร องขอName
Vytvořit nový styl na základě označené buňky
ต งค าเส นขอบด านบนให พ นท ท เล อก
Tak na základě toho, tohle vypadá levnější. ...
จากหล กตรงน น ด จะถ กกว า
Pracovníci vyrojily na základě pod dřevěné lešení
คนงานในบร เวณ swarmed ภายใต น งร านท ทำด วยไม
Jste odsud vyhoštěn na základě porušování míru.
ค ณถ กส งให ออกนอกจ งหว ดน โทษฐานก อกวนความสงบ
Na základě čeho mám v sebe věřit?
เราสองคนน งานล นม อเลย, ร บจ ดการให ม นจบเลยด ม ย...
Promiňte, stykem na základě přátelství nebo laskavosti.
ขอโทษนะ จากการพ ดค ยก น อย างเพ อนและเป นม ตร
Chceš přiznání na základě falešnýho vlasu, co?
เอาขนมาล อให สารภาพร ไง
A na základě toho sestavili teplotní graf.
พวกเขาสร างเทอร โมม เตอร ของอ ณหภ ม
Moje práce jsou na základě jeho výzkumu.
ว ทยาน พนธ ของผม อย บนพ นฐานงานว จ ยของเขา
Neměl by se rozhodovat na základě lži.
เขาไม ควรต ดส นใจโดยย ดคำโกหก
Na základě toho, že je to nevhodné.
โดยหล กความด งามแล ว น ม นไม เหมาะสม
Na základě čeho pokračuješ v této operaci?
อะไรเป นเกณฑ ให ค ณทำปฏ บ ต การณ น ต อ?
Víš to jistě? Odhad na základě zkušenosti.
นายแน ใจ หร อ เดาเอา
Pamatujte, že práci úspěšně splníme... jen při dodržování pokynů.
ว าม เพ ยงทำตามคำแนะนำท เรา สามารถทำได หว งว าจะร กษาโปรแกรมทาง หลวงท ประสบความสำเร จ
Podle pokynů Společnosti, se snažila přetvořit virus ve zbraň.
ภายใต คำส งของ องค กร เธอพยายามจะทำให ม นกลายเป นอาว ธ
Vyjměte opatrně elektronku a držte se pečlivě našich pokynů.
เอาวาล วออกมา แล วปฏ บ ต ตามคำแนะนำอย างเคร งคร ด
Vybruste kámen a osaďte ho přesně podle našich pokynů.
เจ ยรน ยพลอย แล ววางร ปแบบ ตามรายละเอ ยด
Nemůžete poslat někoho na smrt na základě takových důkazů.
You can't send someone off to die on evidence like that.
Ano! Musíme jednat rychle!
ถ กต อง! เราต องจ ดการให เร ว!
Musíme jednat co nejrychleji!
เราต องร บลงม อ
Ale jednat musíš teď!
แต เธอก น าจะทำอะไรซ กอย าง ด กว าปล อยม นให เป นอย อย างน
Jednat ze sobeckého popudu.
ทำท กอย างเอาแต ใจต ว
Podle toho musíte jednat.
ป ญหาม นต องจบท น
Měl jsem jednat dřív.
ผมไม ควรสร างม นข นมา.
Budeme jednat jako Caesar?
เล นเป นซ ซาร เรามาเล นบทเป นซ ซาร ก นม ย
Někdo prostě musí jednat.
ใครส กคนท กล าหาญพอ ท จะทำเร องน
Twitter je založen na základě velmi jednoduchého konceptu.
ทว ตเตอร อย บนพ นฐานของแนวค ดเล กๆท ง ายมากๆ
A přichází aktivista jednající na základě fakt, faktivista.
เข าส การเป น น กปฏ บ ต การท อ งหล กฐาน หร อในนาม น กปฎ บ ต การข อเท จจร ง
Zajímalo by mě na základě čeho tak soudíš.
สงส ยว า เธอใช อะไร เป นบรรท ดฐานว ดแน
Ne, sjednal jsem rozvod na základě jejího opuštění.
ไม ผมทำเร องหย าจากกรณ คนส ญหาย
Dej, abych uměl jednat soucitně.
ขอให ฉ นได แสดงออกอย างม กร ณา

 

Související vyhledávání: Jednat Na Základě - Podle Vašich Pokynů - Postupujte Podle Pokynů. - Se Mnou Jednat Jako S Dítětem - Musel Jsem Jednat Rychle - Se Mnou Takhle Jednat - S Tebou Jednat Jako - Přestaň Se Mnou Jednat - Jak Jednat S Lidmi - S Ní Jednat Jako -