Překlad "Na mé práci" do francouzštiny:


  Slovník čeština-Francouzština

Prací - překlad : Prací - překlad : Na mé práci - překlad : Prací - překlad : Prací - překlad :
Klíčová slova : Emploi Travailler Boulot Travail

Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

Co je tady špatného na mé práci?
Quel mal à travailler ici ?
V práci. Psst...
Chut !
Zauvažuj o práci pojišťovnictví.
Essaie les assurances.
Při práci není divu.
Je pense souvent à la mort.
Tato otázka dominuje celé zprávě a práci na ní.
Cette question a dominé l'ensemble du rapport ainsi que mon travail.
a společníkem jej učiň v práci ,
et associe le à ma mission,
A to je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí na mé práci.
Et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes dans le travail..
A díky práci, už mám 3,000 obalů.
Grâce à mon travail, j'ai réussi à avoir 3 000 boîtes.
Pod vedením skvělé Heinz Hopf jsem pak dostal do disertační práci práci.
Sous la direction de merveilleux Heinz Hopf J'ai ensuite obtenu mon doctorat en travail de thèse.
Četl myšlenky a řekl Prosím vás o práci.
Il a lu mes pensées, et il a dit Je vous demande un travail.
Uvědomila jsem si, že mi to pomáhá v práci.
Tant que je travaillerai pour vivre, j'aurai cet accent du Sud.
Ne, díky. divadelní vlohy jsou diskutabilní. A mám práci.
Non, non, ma compétence en matière théâtrale... est assez discutable puis j'ai à faire.
Dal jste mně a ženě domov, práci a přátelství.
Vous nous avez donné un toit, du travail... et votre amitié !
Dovolte mi vyjádřit své nejupřímnější poděkování za to, co jste řekl o osobě a práci.
Permettez moi d'exprimer mes remerciements les plus sincères pour ce que vous avez dit sur moi personnellement et sur mon travail.
Cílem této cesty bylo začít práci na nové desce Gillan s Inn (Hospoda u Gillana).
Le but de ce voyage était de commencer le travail sur mon nouveau disque Gillan's Inn.
Třeba se práci vysměješ nebo k ní budeš mít odpor.
Tu trouveras peutêtre mes travaux ridicules ou répugnants.
Naneštěstí, pane Burdine, nejsem tady kvůli vtipkování ale kvůli práci.
Hélas ! Je ne suis pas ici pour faire le rigolo mais mon travail, ma besogne d'auxiliaire.
Podělím se teď o dva směry, které jsou v práci nové.
Je vais partager ici deux directions nouvelles que prend mon travail.
Později se Rowland ústavu mi dal zaměstnanci práci a vlastní laboratoři.
Plus tard, l'Institut Rowland m'a donné un travail personnel et de mon propre laboratoire.
Pane předsedající, především bych ráda poděkovala kolegyni paní de Brúnové za její práci na této zprávě.
(EN) Monsieur le Président, en premier lieu je remercie ma collègue, Mme de Brún, pour tout le travail effectué sur ce rapport.
Nejkrásnější na světě dítě Dítě Dítě
Mon enfant...
zpravodajka. (BG) Ráda bych pouze ještě jednou využila této příležitosti, abych poděkovala všem řečníkům za jejich laskavá slova o zprávě a o práci a panu Diamandourosovi za jeho práci.
rapporteure. (BG) Je voudrais juste saisir cette occasion pour, une fois encore, remercier tous les orateurs de leurs aimables paroles concernant mon rapport, mon travail et le travail de M. Diamandouros.
Ale to není ta nejpodivnější věc, kterou kdy někdo řekl o práci.
Mais ce n'est pas la chose la plus ridicule que j'ai entendue au sujet de mon travail.
Takže v práci slýchám, že život je těžký, vztahy jsou plné riskování.
Donc, dans mon travail, j'entend dire que la vie est dure, les relations sont pleines de risque.
Nejdřív ti povím něco o práci a pak přikročíme k otázce financí.
Voilà ce que je vous propose... Je vous décrirai ma situation...
Na oko znamená na oko, ne?
Il ne comprend rien.
Během práci v Dánském výboru pro stížnosti voblasti rovného zacházení bezohledu na etnickýpůvod jsem se stakovýmito situacemi častosetkával.
Il s agit d un outil très pratique, notamment en ce qui concerne le traitementdes plaintes, étant donné la complexité de la législation antidiscriminatoire.
Při práci s mladými lidmi je velkou výhodou, že jsem sama (relativně) mladá.
Oui, compliqué est bien en deçà de la réalité.
Děkuji tedy všem za pomoc v práci jakožto zpravodaje k této technické věci.
Merci donc à tous pour avoir tant facilité mon travail de rapporteur sur ce dossier technique.
Pane předsedající, dámy a pánové, oběma zpravodajům patří za jejich vynikající práci poděkování.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier les deux rapporteurs pour leur excellent travail.
Vzal jsem tu práci jenom proto, že se konto v bance povážlivě tenčilo.
J'avais accepté de le faire parce que les fonds étaient bas.
Pohřby jsou živobytí. Neměl bych žádnou práci, pokud byste si nechávali i těla!
Les funérailles, c'est mon domaine et je n'aurais plus de travail si vous preniez les corps aussi !
Zvláštní uznání patří zpravodajce paní Fajonové a kolegyni paní Bildtové za jejich obětavou práci.
Il convient de saluer le travail exceptionnel réalisé par la rapporteure, Tanja Fajon, et ma collègue Anna Maria Corazza Bildt.
Na slovo.
Sur ma parole.
Na zdraví.
Tu penses à ma santé.
Na jno?
A mon nom ?
(FI) Pane předsedající, dámy a pánové, paní Matiasové patří za její vynikající práci na zprávě o Alzheimerově chorobě upřímné díky.
(FI) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je remercie très sincèrement la rapporteure, Mme Matias, pour son excellent travail sur le rapport Alzheimer.
Odstěhovala jsem se do New Yorku kvůli první práci jako autorka a redaktorka časopisu Seventeen.
Je venais d'emménager à New York pour mon premier emploi en tant qu'auteur et rédacteur pour le magazine Seventeen.
Blahopřeji zpravodaji, panu Favovi, a zejna kolegyni paní Bauerové k jejich práci a dosaženému kompromisu.
Je félicite le rapporteur, M. Fava, et, en particulier ma collègue, Mme Bauer, pour leur travail et les compromis obtenus.
Už vidím váš příští titulek Můj drahý muž se ke mně připojil v denní práci.
Vous écririez Mon cher mari partage mes journées.
Jako poslankyně Evropského parlamentu pocházející z bývalé komunistické země vám mohu říci o velmi nízké účasti na dobrovolnické práci v zemi.
En tant que membre du Parlement européen, venant d'un ancien pays communiste, je puis attester de la très faible participation aux activités bénévoles dans mon pays.
Je to potěšení pro záznam zde můj EFR vlastní osobní poděkování za Chernikov práce na konečných podmínek v nekonečné skupiny, které mne inspirovalo v vlastní výzkumné a bylo téma disertační práci.
C'est un plaisir de rappeler ici mon EFR propre Chernikov merci pour le travail sur les corps finis dans des conditions infini groupes qui m'a inspiré dans mes propres recherches et a été le sujet de ma thèse de doctorat.
Odpovídali na emaily.
Donc ils répondaient à mes courriels.
Odpovídali na telefonáty.
Ils répondaient à mon téléphone.
Podívejte na paže!
Regardez mes mains!

 

Související vyhledávání: Musím Se Vrátit K Práci - To Nemáte Nic Lepšího Na Práci - Co Je To Za Práci - Mám Lepší Věci Na Práci - Nechte Nás Dělat Naši Práci - Nemáte Nic Lepšího Na Práci - Jen Jsem Dělal Svou Práci - Mám Důležitější Věci Na Práci - Se Musím Vrátit K Práci - Můj První Den V Práci -