Překlad "Měření času" do anglického jazyka:


  Slovník čeština-Angličtina

Měření - překlad : Měření - překlad : Měření času - překlad : Měření času - překlad : Měření času - překlad : Měření času - překlad : Měření - překlad : časů - překlad : Měření času - překlad : časů - překlad :

Ads

  Příklady (Externí zdroje, nerecenz)

Pokračovat v měření času.
Continue timing.
Tak tohle byla špička technologie měření času.
So this was the cutting edge of timekeeping technology. Yes, totally correct.
Měření času se začíná od prvního pondělí po odeslání první šarže vakcíny.
The clock will start from the first Monday after shipment of the first batch of vaccine.
Měření času se začíná od prvního pondělí po datu, kdy byla vyhlášena chřipková
The clock will start from the first Monday after the date of announcement of the
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
He ushers in the dawn, and made the night for rest, the sun and moon a computation.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
He splits the sky into dawn, and has made the night for a repose, and the sun and moon for a reckoning.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
(He is the) Cleaver of the daybreak. He has appointed the night for resting, and the sun and the moon for reckoning.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
It is He Who breaks the dawn. And He made the night for rest, and the sun and the moon for calculation.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
It is He Who causes the dawn to split forth, and has ordained the night for repose, and the sun and the moon for reckoning time.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
He is the Cleaver of the Daybreak, and He hath appointed the night for stillness, and the sun and the moon for reckoning.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
Splitter of the dawn, He has made the night for rest, and the sun and the moon for calculation.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
He splits the sky into dawn. He has ordained the night for rest and the sun, and the moon for reckoning.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
He is the cleaver of daybreak and has made the night for rest and the sun and moon for calculation.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
It is He who kindles the light of dawn, and has made the night for you to rest, and the sun and moon as a means of calculation.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času.
He causes the break of day, and has made the night for rest and He made the sun and the moon to a precise measure.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
He ushers in the dawn, and made the night for rest, the sun and moon a computation.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
It is He who kindles the light of dawn, and has made the night for you to rest, and the sun and moon as a means of calculation.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
He splits the sky into dawn, and has made the night for a repose, and the sun and moon for a reckoning.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
It is He Who breaks the dawn. And He made the night for rest, and the sun and the moon for calculation.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
It is He Who causes the dawn to split forth, and has ordained the night for repose, and the sun and the moon for reckoning time.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
(He is the) Cleaver of the daybreak. He has appointed the night for resting, and the sun and the moon for reckoning.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
He is the Cleaver of the Daybreak, and He hath appointed the night for stillness, and the sun and the moon for reckoning.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
Splitter of the dawn, He has made the night for rest, and the sun and the moon for calculation.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
He causes the break of day, and has made the night for rest and He made the sun and the moon to a precise measure.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
He splits the sky into dawn. He has ordained the night for rest and the sun, and the moon for reckoning.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času.
He is the cleaver of daybreak and has made the night for rest and the sun and moon for calculation.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času. Takové jest určení Mocného, Vševědoucího.
It is He Who breaks dawn (by splitting the dark) and He has made the night a calmness, and the sun and the moon a count (for time) this is the command set by the Almighty, the All Knowing.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času. Takové jest určení Mocného, Vševědoucího.
The Cleaver of the dawn and He hath appointed the night as a rest, and appointed the sun and the moon according to a reckoning that is the disposition of the Mighty, the Knowing.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času. Takové jest určení Mocného, Vševědoucího.
He causes the dawn to break and He has made the night for rest, and the sun and the moon for reckoning this is an arrangement of the Mighty, the Knowing.
On dává vzcházeti ranní zoře noc určil k odpočinku a slunce a měsíc k měření času. Takové jest určení Mocného, Vševědoucího.
He it is that cleaveth the day break (from the dark) He makes the night for rest and tranquillity, and the sun and moon for the reckoning (of time) Such is the judgment and ordering of (Him), the Exalted in Power, the Omniscient.
MěřENí
MEASUREMENT
měření,
Scaling (measurement) and grading of logs by the permit holder.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času. Hle, toto je ustanovení mocného, vševědoucího.
It is He Who breaks dawn (by splitting the dark) and He has made the night a calmness, and the sun and the moon a count (for time) this is the command set by the Almighty, the All Knowing.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času. Hle, toto je ustanovení mocného, vševědoucího.
The Cleaver of the dawn and He hath appointed the night as a rest, and appointed the sun and the moon according to a reckoning that is the disposition of the Mighty, the Knowing.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času. Hle, toto je ustanovení mocného, vševědoucího.
He it is that cleaveth the day break (from the dark) He makes the night for rest and tranquillity, and the sun and moon for the reckoning (of time) Such is the judgment and ordering of (Him), the Exalted in Power, the Omniscient.
On dává vzejít ranní záři a ustanovil noc pro odpočinek a slunce a měsíc pro měření času. Hle, toto je ustanovení mocného, vševědoucího.
He causes the dawn to break and He has made the night for rest, and the sun and the moon for reckoning this is an arrangement of the Mighty, the Knowing.
Problém je, že měření času stráveného lidmi ve škole či srovnání jimi dosažených titulů není vždy ten nejlepší způsob, jak hodnotit jejich využitelnost.
The trouble is that measuring how much time people spend in school or what degree they have got is not always a good way of seeing what they can actually do.
Pacienti s nedostatkem faktoru VII by měli být před a po podání NovoSeven sledováni pomocí měření protrombinového času a koagulační aktivity faktoru VII.
Factor VII deficient patients should be monitored for prothrombin time and factor VII coagulant activity before and after administration of NovoSeven.
Na horní polici jsou předměty, které se vztahují k nebesům, ke studiu astronomie, a měření času na spodní polici jsou věci více pozemské.
On the top shelf, we have objects that are related to the heavens to the study of astronomy, and to the measuring of time and on the lower shelf, things that are more earthly.
Tato místní akční skupina pak udělila grant středisku pro motokáry na nákup dalších motokár a zařízení pro měření času, kde zřej másouvisloststeritoriálnímtématem chybí.
The LAG awarded a granttoa go kart centreforthe purchase ofadditionalkartsandtiming equipment, with no obviousterritorialtheme.
Měření naděje
The Measurement of Hope
Spustíme měření.
I'll begin with my pressure data recording.
Způsob měření
Metering Mode
Režim měření
Metering Mode
Měření nečinnosti
Stalled timer

 

Související vyhledávání: Měření času - Přístroj Na Měření - Měření - Výsledky Měření - Měření Teploty - Měření Sil - Přesnost Měření - Rozsah Měření - Měření Inženýrství - Měření Tlaku -